Katarina-Moncolova_2

Mgr. Katarína Moncoľová

– štatutárna zástupkyňa a riaditeľka, fyzioterapeutka –

vcasnai@gmail.com
0914 201 361

Po skončení strednej školy pracovala ako rehabilitačný pracovník niekoľko rokov v zdravotníctve a kúpeľoch. Počas tohto obdobia absolvovala špecializáciu Liečebná telesná výchova v pediatrii. Fyzioterapiu študovala na Lekárskej fakulte UK a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Vzdelanie si rozširovala aj kurzami Bazálna stimulácia, Senzorická integrácia, Prechtlovej metóda, Hippoterapia. Patrila k zakladateľom zariadenia, ktoré poskytuje ambulantné sociálne služby pre deti so zdravotným znevýhodnením – Denný detský stacionár DEDESO. Tieto služby rozšírila o Službu včasnej intervencie.
„Prácu poradkyne včasnej intervencie vnímam ako príležitosť ponúknuť rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, včasnú individuálnu podporu a sprevádzanie ktoré im umožnia nie len rozvoj vývinu ich dieťatka ale aj žiť bežný život doma, v komunite, v škôlke, v škole.“

Mgr. Ivana Horváthová

– špeciálna pedagogička –

horvathova.vihnusta@gmail.com
0901 171 090

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a špeciálne školy so špecializáciou pedagogika sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte UK. Hneď po štúdiu som začala pracovať v ŠZŠ ako učiteľka. Počas mojej takmer 10 ročnej učiteľskej praxe som si rozšírila svoju profesiu o pedagogiku mentálne postihnutých. Prácu učiteľky som brala ako svoje poslanie, a tak vnímam aj moje súčasné povolanie. Práca poradkyne včasnej intervencie pre mňa znamená včas podporiť rodinu v neznámej a často neľahkej situácii, podporiť vznik priaznivej vzťahovej väzby v rodine a posilňovať rodičovské kompetencie.

Mgr. Veronika Trnavská

– špeciálna pedagogička –

trnavska.vihnusta@gmail.com
0901 171 090

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po ukončení štúdia som začala pracovať v Dennom detskom stacionári DEDESO v Hnúšti, ktorý sa venuje deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením. Práve v tom čase ma zaujala práca mojich kolegýň zo Služby včasnej intervencie a prijala som možnosť stať sa súčasťou tímu. Vo svojej práci využívam doposiaľ získané vedomosti, ktoré obohacujem vzdelávaniami v témach súvisiacich so sprevádzaním rodiny počas ich neľahkej životnej cesty. Som aj matkou a preto citlivo vnímam potrebu včasnej podpory rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Katarína Klenovičová

– psychologička –

klenovicova.vihnusta@gmail.com
0901 171 090

Odbor Psychológia som vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2020 som ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii, a momentálne pracujem pod supervíziou. Absolvovala som aj niekoľko ďalších vzdelávaní, ktoré mi pomáhajú skvalitňovať moju prácu s klientmi, a naďalej sa snažím profesionálne aj osobnostne rozvíjať. Krátky čas som pracovala ako psychologička na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Odbore sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aj keď v psychoterapii sa zameriavam na prácu s jednotlivcom, v službe včasnej intervencie sa snažíme zapojiť do diania všetkých členov rodiny. Mojim cieľom je sprevádzať rodinu v neľahkej životnej situácii, pomáhať pri ranom rozvoji dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ale zároveň byť aj oporou pre rodičov a ďalších členov rodiny, ktorí môžu moju službu využiť. V neposlednom rade som aj ja mamou troch detí, ktoré sú mojou radosťou i obohatením.

Mgr. Ľubica Dorková Hrivnáková

– sociálna pedagogička –

ldorkova.svi@gmail.com
0901 171 090

Som poradkyňou Včasnej intervencie prakticky od zriadenia tejto služby naším občianskym združením v roku 2016. Odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo som vyštudovala v Banskej Bystrici a sociálnu prácu v Rožňave. V minulosti som krátko pracovala v detskom domove a v základnej škole s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Osobne som presvedčená o tom, že samotné akademické vzdelanie z človeka odborníka neurobí. Preto sa od skončenia vysokej školy neustále vzdelávam, s ohľadom na moje osobnostné a profesijné zameranie. Vo svojej práci preferujem individuálny, rešpektujúci prístup k dieťaťu a vzťahovú výchovu. Za najdôležitejšiu v období ranného vývinu dieťaťa považujem bezpečnú vzťahovú väzbu s rodičom (vychovávateľom), ešte viac v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Toto je jedným z dôvodom, prečo považujem včasnú intervenciu v rodine za veľmi významnú z pohľadu jej ďalšieho fungovania a rozvíjania individuálneho potenciálu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Nesmierne si vážim dôveru každej rodiny, ktorú vo svojej práci spoznávam a snažím sa prispieť svojím dielom k ich spokojnosti a radosti zo spoločného života.