VČASNÁ INTERVENCIA

je sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

V rámci služby včasnej intearvencie poskytujeme:

1. Špecializované sociálne poradenstvo
2. Sociálnu rehabilitáciu
3. Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
4. Preventívne aktivity
5. Komunitnú rehabilitáciu

Službu včasnej intervencie poskytujeme prevažne terénnou formou.
Poradkyne dochádzajú priamo do rodiny. Rodičom prinášame dôležité informácie a zároveň sprevádzame rodinu v starostlivosti a výchove dieťaťa. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme.

Zobraziť cenník služieb

Naše služby

zameriavame sa na rozvoj pozitívnej komunikácie a budovanie silných vzťahov medzi dieťaťom a jeho sociálnym okolím
zameriavame sa na celú rodinu, ktorá predstavuje kľúčové prostredie pre rozvoj dieťaťa. Veríme v jedinečnosť rodičovských kompetencií a posilňujeme ich. Poskytujeme dočasnú podporu ďalším kompetentným osobám, ktoré majú dieťa v starostlivosti
zameriavame sa na posilňovanie silných stránok dieťaťa s cieľom rozvoja jeho zručností v budúcnosti
prostredie prispôsobujeme potrebám dieťaťa a rozvíjame jeho zručnosti, ktoré mu umožnia zmysluplnú participáciu na všetkých aktivitách v spoločnosti
nie len čo sa týka konkrétnej lokality, aktívne sa podieľame na živote v komunite a zúčastňujeme sa na jej aktivitách
prehodnocujeme, kladieme si otázky, vzájomne sa učíme, premýšľame a prebieha diskusia medzi pracovníkmi a rodinami
neustále sa vzdelávame a naše postupy podkladáme vedeckými zisteniami
našou snahou je uľahčovať prechod detí do inkluzívneho vzdelávania a neskôr do inkluzívneho zamestnania