Služba včasnej intervencie je poskytovaná rodine s dieťaťom do siedmich rokov:

 • so zdravotným znevýhodnením
 • s oneskoreným alebo rizikovým vývinom
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • ak si rodina všimne odlišnosti vo vývine svojho dieťaťa
 • alebo ak je predpoklad, že sa matke narodí dieťatko s vývinovou poruchou

Službu poskytujeme v rámci územia Banskobystrického samosprávneho kraja.

OZ ATHÉNA

poskytuje službu Včasnej intervencie v súlade s  kritériami EASPD ( Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím)

Priebeh služby včasnej intervencie

Zavolajte nám na tel. číslo 0914 201 361 alebo vyplňte kontaktný formulár, prípadne si stiahnite Žiadosť o službu včasnej intervencie.
Po prijatí vašej žiadosti vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín úvodného stretnutia.
Kontakt
Pokiaľ je to možné, prvé stretnutie sa uskutoční v našom centre. Ak je to pre rodinu vhodnejšie, naše poradkyne vás môžu navštíviť aj v domácom prostredí. Toto stretnutie trvá spravidla 60 minút a slúži na bližšie oboznámenie so službou včasnej intervencie, s našou ponukou a pravidlami pri jej využívaní. Predstavíme náš tím, odovzdáme vám informačné materiály a popíšeme ďalší postup. Budeme hovoriť o vašich potrebách a očakávaniach. Ak sa dohodneme na ďalšej spolupráci, je potrebné doložiť na nasledujúcom stretnutí Potvrdenie od lekára o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa, čo je zákonnou podmienkou a umožní, aby služba bola bezplatná. S rodinou sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
Stiahnuť tlačivo potvrdenie od lekára o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa

3. SPREVÁDZANIE RODINY

Každá rodina má kľúčového pracovníka, s ktorým úzko spolupracuje a v prípade potreby navštevuje rodinu aj s iným odborníkom z tímu. Poradkyne prichádzajú do rodiny spravidla jeden až dvakrát mesačne, v prípade potreby aj častejšie. Počas sprevádzania poradkyne reagujú na potreby rodiny a dieťaťa, ktoré sú formulované v individuálnom pláne. Ten zostavuje rodina spolu s kľúčovým pracovníkom a tímom.
V individuálnom pláne sa kladie dôraz na silné stránky rodiny. Jeho obsahom je podpora formálnych a neformálnych zdrojov, takým spôsobom, aby rodiny mali vedomosti a zručnosti, a tiež čas a energiu na podporu vývinu svojich detí. Individuálny plán sa zostavuje na obdobie približne šesť mesiacov a je súčasťou zákonných povinností pri poskytovaní služby.

Súčasťou sprevádzania rodiny je aj:

 • poradenstvo a podpora v oblasti komplexného vývinu dieťaťa tak, aby sa dokázalo v maximálnej možnej miere podieľať na živote rodiny v bežných denných situáciách
 • odporučenie a zapožičiavanie vhodných hračiek a stimulačných pomôcok a literatúry
 • sprostredkovanie kontaktov na odborníkov a iné organizácie
 • podpora spolupráce odborníkov, ktorých služby rodina a dieťa prijímajú
 • poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti nároku na dávky a kompenzácie
 • sprevádzanie rodiny pri prechode dieťaťa do materskej alebo základnej školy, ponúkame spoluprácu aj školskému zariadeniu, aby bol tento prechod pre všetkých prirodzený a plynulý
 • organizácia rodičovských podporných skupín
 • podpora začleňovania rodiny v komunite
  Informovanie o možnostiach získania podpory cez individuálne granty a nadácie
 • realizácia vzdelávacích aktivít pre rodičov a odborníkov

Postup sprevádzania rodiny je pravidelne prehodnocovaný. Rodina má možnosť službu včasnej intervencie prerušiť, ak v danom období nie je potrebná. Do dovŕšenia siedmich rokov veku dieťaťa sa môže rodina k poskytovaniu služby kedykoľvek vrátiť.

Ukončenie služby včasnej intervencie nastáva:

 • pri dovŕšení siedmych rokov veku dieťaťa
  na žiadosť rodiny
 • pri nedodržaní zmluvných podmienok rodinou
 • pri prechode rodiny k inému poskytovateľovi služby včasnej intervencie

Po ukončení poskytovania našej služby má rodina možnosť vyplniť dotazník