VČASNÁ INTERVENCIA

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom – 17. ročník

Ak prichádza na svet dieťa nejakým spôsobom handicapované, bude svoje schopnosti rozvíjať pomaly, alebo ak ostane bez pomoci, nebude ich rozvíjať vôbec. Zásadnú úlohu pritom predstavujú prvé 3 roky života. Rodina, do ktorej sa takéto dieťa narodí potrebuje komplexnú, multidisciplinárnu a hlavne včasnú podporu. Odborné a podporné služby pre rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v jej prirodzenom prostredí v našom regióne úplne absentujú. Preto sme sa rozhodli  pustiť do projektu, ktorého realizácia naštartuje  novú sociálnu službu Včasná intervencia, ktorá sa bude poskytovať rodine ako celku prevažne terénnou formou od septembra 2016. To nám umožní podporu a sprevádzanie rodiny v kritickej životnej situácii, podporu vývoja dieťaťa, pomoc pri vyhľadávaní nadväzujúcich služieb. Bude mať charakter tímovej práce, ktorej súčasťou je rodina a je zameraná na rodinu ako celok.

NIE SME V TOM SAMI

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom – 18. ročník

Zámerom projektu je umožniť rodičom detí so zdravotným postihnutím v podpornej skupine vzájomne zdieľať skúsenosti a pocity s inými rodičmi, ktorí prežívajú pravdepodobne rovnaké situácie. V rámci skupiny im poskytujeme pocit bezpečia a prijatia, možnosť vyventilovať negatívne emócie a v živote ďalšie zdroje, z ktorých budú môcť čerpať pri vykonávaní náročnej role rodiča dieťaťa s postihnutím. Cieľom projektu je vytvoriť tri podporné skupiny pre rodičov v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca, ktoré budú vzájomne zasieťované. Počas projektu mali možnosť rodičia zúčastniť sa  aj semináru Dotyková terapia.

SPOLU JE NÁM LEPŠIE

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom -19. ročník

Projekt „Spolu je nám lepšie“ nadväzuje na predchádzajúce projekty „Včasná intervencia“ a „Nie sme v tom sami“.  Počas vedenia a facilitovania podporných skupín pre rodičov, ktorým sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením, sme si overili naše predpoklady, že rodičia oceňujú možnosť vzájomného zdieľania svojho prežívania, potrieb aj postojov. Prostredníctvom spätnej väzby sa nám potvrdilo, že pre niektorých rodičov je to jedna z málo príležitostí. Rodičia hľadajú podporu aj pre svoje dieťa, ktoré vyžaduje špecifickú starostlivosť. Mnohokrát im chýbajú odborné informácie, alebo spôsob, ako ich aplikovať v domácom prostredí v bežných denných situáciách. Preto sa v rámci realizácie projektu zrealizujú okrem stretávania rodičov v podporných skupinách aj Komunikačné semináre, ktoré sprostredkujú teoretické vedomosti a posilnia praktické rodičovské zručnosti v oblasti rozvoja komunikácie detí, ktoré nepoužívajú reč na uspokojovanie svojich potrieb a majú problémy v komunikácii so svojim okolím.

PODPORA V POHYBE

Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v grantovom programe Hodina deťom -20. ročník

Projekt Podpora v pohybe nadväzuje na predchádzajúce projekty podporené Nadáciou pre deti
Slovenska v grantovom programe Hodina deťom, ktoré boli zamerané na podporu rodičov detí so zdravotným postihnutím. Vďaka jeho realizácii kontinuálne pokračujeme v stretávaní rodičov podporných skupinách, posilňujeme ich rodičovské kompetencie a predchádzame syndrómu vyhorenia. Tento projekt mal umožniť rodičom zúčastniť sa aj na kurze Kinestetická mobilizácia, pod vedením odbornej poradkyne Mgr. Hany Nedělkovej. Modul 1. a 2. rodičov ich mal naučiť využiť pohybové schopnosti k aktívnej podpore imobilných detí pri ich pohybe, namiesto zdvíhania a prenášania. Pomohli by si pri bežných denných aktivitách a zredukovali bolesti z fyzického preťaženia. Z dôvodu pandemickej situácie, sa kurz naplánovaný na marec nemohol uskutočniť.

OZ ATHÉNA

poskytuje službu Včasnej intervencie v súlade s  kritériami EASPD ( Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím)