VČASNÁ INTERVENCIA

je sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:

1. Špecializované sociálne poradenstvo
2. Sociálnu rehabilitáciu
3. Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
4. Preventívne aktivity
5. Komunitnú rehabilitáciu

Službu včasnej intervencie poskytujeme prevažne terénnou formou.
Poradkyne dochádzajú priamo do rodiny. Rodičom prinášame dôležité informácie, a zároveň sprevádzame rodinu v starostlivosti a výchove dieťaťa. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme.

OZ ATHÉNA

poskytuje službu Včasnej intervencie v súlade s  kritériami EASPD ( Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím)